Cuộc Hành Trình của Chúng Ta với Chúa


Chúa Giêsu biết sứ mạng của Ngài và Ngài tự hiến đời mình để thi hành sứ mạng đó khi Thánh Sử Luca nhấn mạnh rằng: “Ngài cương quyết lên đường đi Giêrusalem” (Lc 9:51). 
 
“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi; nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông” - Chúa Giêsu đã gặp sự chống đối ngay từ giây phút đầu cuộc hành trình khi Ngài rao giảng ở Nazarét nhưng Ngài vẫn kiên trì mà đi (Mt 13:54-58; Mc 6:1-6; Lc 4:16-30).  
 
Đây cũng là một bài học cho những ai muốn theo Ngài khi Ngài chuẩn bị cho các môn đệ của Ngài về sứ mạng của họ là tiếp tục công việc loan báo Tin Mừng sau khi Ngài phải ra đi.  Những bài học này đã được nhắc tới ở nhiều chỗ nhưng chúng ta chỉ chú ý tới vài điểm trong Phúc Âm của chủ nhật này:
 
Chúa không được tiếp đón (Lc 9:53-56): Các môn đệ nóng nẩy phản ứng khi Chúa và các ông không được người làng Samari tiếp đón cách nồng hậu; Ngài khiển trách họ và dẫn họ đi qua làng khác.  Chúa dặn các môn đệ là công việc đầu tiên của họ phải là ban ơn bình an cho những người và nơi họ đến (Mt 11:20-24; Lc 10:3-16).  Chỗ khác Ngài đã dậy họ rằng: “Ai đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy… (Mt 10:40-42; Mc 9:41)”.  Chúa là người quyết định sự thưởng hay phạt về cách người ta tiếp đãi các ông chứ không theo ý các ông muốn.
 
Con Người không có chỗ tựa đầu (Mt 8:20; Lc 9:58): Cao điểm của lời nói này được thể hiện khi Ngài chết gục đầu trên thánh giá.  Tinh thần hy sinh để chấp nhận thánh giá là đòi hỏi căn bản cho những ai muốn theo Chúa theo Tin Mừng chủ nhật vừa qua (Mt 16:24-27; Mc 8:31; Lc 9:23-26). 
 
Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết! (Mt 8:21-22; Lc 9:60): Chúa Giêsu đã nói thêm về điều kiện này khi Ngài muốn họ bỏ cả gia đình để theo Chúa (Mt 10:37-38; Lc 14:26-27).  Chúa muốn những ai theo Chúa phải sẵn sàng để Chúa đứng ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. 
 
Đừng ngoái lại sau lưng khi cầm cầy (Lc 9:62): Kẻ cầm cầy mà ngoái lại sau lưng sẽ cầy không thẳng hàng, gây khó khăn cho việc gieo hạt, không tận dụng hết khả năng của đất và làm cho kết quả mùa gặt không được tối đa.  Những người nghe Chúa hiểu rất rõ hình ảnh cụ thể và thực tế này!
 
Lời của Chúa cho những môn đệ của Ngài thời đó vẫn như vậy cho những ai muốn theo Ngài trong thế hệ hôm nay. 
      
LM JP Vũ Minh
Nguồn: thanhlinh.net

Ngày Đăng:2013-06-30 Lần Xem:724