Chúa Nhật

Lễ Mình Máu Chúa KiTô - A

Bánh Hằng Sống Bởi Trời

Chi Tiết

Lễ Chúa Ba Ngôi

Thiên Chúa Là Nguồn Yêu Thương

Chi Tiết

Lễ Mình Máu Chúa Kitô

Bánh Hằng Sống Bởi Trời

Chi Tiết

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH A

THEO ĐỨC KITÔ LÀ ĐƯỜNG

Chi Tiết

Chúa Nhật 6 Phục Sinh 2

YÊU MẾN VÀ GIỮ LỜI CHÚA

Chi Tiết

Chúa Nhật 2 Phục Sinh A

Bình An Cho Các Con

Chi Tiết

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH B

VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Chi Tiết

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH A

ĐỨC KITÔ, MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Chi Tiết